Contact

Biesheuvel Knoflook
Westerterpweg 35
1774 NL Slootdorp
info@biesheuvelknoflook.nl

Tel: 0227-577035

K.v.k: 72262109

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Klik hier voor de Privacy Policy

Juridisch: Herroepingsrecht

 

 

Vernieuwen
Algemene voorwaarden Biesheuvel Knoflook

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten, hoegenaamd ook.
2. De toepasselijkheid van door onze, aanstaande, contractspartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk uitgesloten. Een verwijzing van onze contractspartij naar haar algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.
3. Door het accepteren van onze offertes, aanbiedingen of door het sluiten van een overeenkomst met ons doet de aanstaande contractspartij afstand van haar voorwaarden en aanvaardt zij onze voorwaarden zoals hier omschreven.
4. Een afwijking van onze algemene voorwaarden geldt alleen indien deze afwijking uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk door onze directie is bevestigd en geldt slechts voor de overeenkomst waarvoor deze uitdrukkelijke afwijking werd overeengekomen.
5. Wanneer er eenmaal onder deze algemene voorwaarden een levering heeft plaatsgevonden, zal er nadien bij een mondeling, telefonisch of op andere wijze gesloten overeenkomst de onderhavige algemene voorwaarden gelden.
Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Toezeggingen van en afspraken met onze verkopers zijn voor ons bindend indien deze door de directie schriftelijk zijn bevestigd.
2. Indien onze contractspartij niet direct na ontvangst van de opdrachtbevestiging tegen de inhoud van onze opdrachtbevestiging, wordt onze opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist weer te geven.
3. Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons of namens ons, binden ons slechts indien deze door ons zijn bevestigd of worden uitgevoerd.
4. Voor werkzaamheden en leveringen waarvoor door ons geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur/pakbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.
5. Telefonische opdrachten worden door ons uitsluitend op risico van opdrachtgever aangenomen. Eventuele daaruit voortvloeiende onjuistheden komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 3: Leveringstermijnen
1. Opgave van levertijd geschiedt door ons uitsluitend bij benadering. Wij zullen ons, voor zover mogelijk, aan de door ons opgegeven en/of met ons overeengekomen levertijd houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstijd, behalve in geval van opzet op grove schuld van onze kant.
2. Wij hebben het recht om in gedeelten te leveren, welke deelleveringen wij afzonderlijk zullen factureren.
3. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht ons niet tot enige vergoeding van de geleden schade.
4. Koper heeft het recht om na het verstrijken van de door ons opgegeven leveringstermijn ons per aangetekend schrijven te sommeren binnen 14 dagen te leveren.
Artikel 4: Levering en afname
1. Al onze leveringen geschieden vanuit Slootdorp, tenzij anders is overeengekomen met onze directie.
2. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij levering aanwezig zijn, dient direct op de aflevering bon, de factuur en de vervoersdocumenten te worden vermeld. Nadien worden reclames hierover niet meer in behandeling genomen.
3. De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft het aantal, gewicht en kwaliteit geacht in overeenstemming te zijn met hetgeen is overeengekomen en te voldoend aan de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet worden afgenomen, staat dit voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Na verloop van 1 week (7 dagen) na afleveringsdatum, zij wij gerechtigd tot verkoop aan een derde, waarbij onze eventuele winstderving en de gemaakte kosten voor de rekening van onze contractspartij zijn.
5. Tenzij anders met onze directie is overeengekomen, zijn alle verkochte goederen voor rekening en risico van onze opdrachtgever van het moment van levering.
Artikel 5: Reclames
1. Reclames dienen uiterlijk plaats te vinden op de dag na de dag van levering.
2. Bij reclames, welke onze contractspartij bij zorgvuldig onderzoek niet bij aflevering kon ontdekken, dient onze contractspartij ons terstond telefonisch of per e-mail van de reclame op de hoogte te stellen en deze onmiddellijk schriftelijk te bevestigen wanneer het telefonisch is gemeld.
3. Wij hebben dan het recht de geleverde goederen terstond te inspecteren.
4. Na gegronde bevindingen zullen wij met onze contractspartij een regeling treffen met in acht name van artikel 11 van deze voorwaarden.
5. Ingeval de reclame ongegrond wordt bevonden, onze contractspartij verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden.
6. Reclames over facturen diende door onze contractspartij binnen 8 dagen na verzending bij ons te worden ingediend. Wanneer wij binnen deze termijn niets hebben vernomen gaan wij ervanuit dat de facturen zijn aanvaard.
Artikel 6: Overmacht
1. Wij zijn in de volgende gevallen altijd gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zonder dat wij hiervoor een schadevergoeding verschuldigd zijn.
- Bij storingen in ons bedrijf als gevolg van overheidsvoorschriften of -maatregelen, bij onlusten, mobilisatie, oorlog, vorst, overstroming, werkstaking of soortgelijke acties, alsmede alle andere bedrijfsstoornissen.
- Bij niet, niet tijdige, of niet behoorlijke levering van onze leveranciers van onze goederen, de grondstoffen, brandstoffen, elektriciteit en alle andere hulpstoffen en/of benodigdheden voor de fabricage en verpakking van onze goederen, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte.
- Bij belemmeringen van de normale middelen van vervoer, welke door ons bij de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
- Alle overige gevallen van overmacht, waaronder door ons uitdrukkelijk wordt verstaan omstandigheden als gevolg waarvan van ons de nakoming van onze afleveringsverplichtingen redelijkerwijze niet kan worden verlangd.
Artikel 7: Prijzen
1. Tenzij anders vermeld, geschieden al onze prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2. Tenzij anders vermeld, zijn de door ons opgegeven prijzen:
- Gebaseerd op de geldende dagprijzen
- Exclusief BTW
- Vermeld in EURO
3. Indien zich na de datum van onze offerte, c.q. na de datum van de totstandkoming van de met ons gesloten overeenkomst omstandigheden voordoen, die van invloed zijn op de met ons overeengekomen prijs, zoals verhogingen in de prijs van grondstoffen, hulp- en verpakkingsmaterialen of de eindproductie op zichzelf genomen, energiekosten, lonen, sociale lasten, BTW, accijnzen, brandstofkosten, valuta’s zijn wij gerechtigd deze verhogingen ten tijde van de levering aan onze opdrachtgever door te berekenen.
Artikel 8: Betaling
1. Betaling van onze facturen dient zonder enige korting of schuldverrekening te geschieden hetzij bij aflevering, hetzij binnen 14 dagen na factuurdatum middels storting of bijschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met onze directie.
2. Vanaf het moment dat de betaling moet zijn voldaan, is onze contractspartij een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente plus 1% en te berekenen over het totale factuurbedrag, voor iedere maand of gedeelte van de maand dat wederpartij in gebreke blijkt met de betaling.
3. Voor rekening van onze contractspartij zijn alle buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW, met een minimum van € 500,=.
4. Wij zijn te allen tijde bevoegd de levering op te schorten zolang onze contractspartij geen genoegzame zekerheid heeft gesteld om aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst te kunnen voldoen.
5. Ingeval onze contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendom wordt gelegd, komt te overlijden, hetzij enige uit kracht van deze overeenkomst zijn verplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Wij behouden het recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen onze contractspartij, uit welken hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen onze toekomstige vorderingen op onze contractspartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekeningcourant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van onze contractspartij komende saldo) ons eigendom.
2. De goederen kunnen door onze contractspartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
3. Onze contractspartij is gehouden het geleverde duidelijk aanwijsbaar op te slaan en is verplicht om, indien wij conform het bepaalde in artikel 8 lid 5 de goederen terugeisen, deze onmiddellijk aan ons ter beschikking te stellen, waar de goederen zich dan ook bevinden. In alle in dit artikel genoemde gevallen blijf het risico van de goederen, waaronder onze eventuele winstderving en de gemaakte kosten voor rekening van onze contractspartij.
4. Indien de door contractspartij verkochte en geleverde producten binnen de rechtssfeer van Duitsland
Artikel 10: Fust en lastdragers
1. Onze contractspartij is gehouden voor het door ons ter beschikking gestelde fust/lastdragers een waarborgsom te voldoen. Wij blijven eigenaar van het door ons aan onze contractspartij ter beschikking gestelde fust/lastdragers.
2. Onze contractspartij is verplicht het door ons ter beschikking gestelde fust/lastdragers zo spoedig mogelijk bij ons in te leveren, terwijl wij gehouden zijn het betreffende fust/lastdragers terug te nemen, zulks onder terugbetaling of verrekening van de betaalde waarborgsommen.
3. Beschadigd en/of verontreinigd fust/lastdragers behoeft door ons niet of slechts tegen een door ons te bepalen verminderd bedrag te worden teruggenomen.
4. Onze contractspartij vrijwaart ons voor een onjuist gebruik door de contractspartij en/of derden van het door ons aan de contractspartij ter beschikking gestelde fust/lastdragers en vrijwaart ons voor alle door derden geleden en/of te lijden schade ten gevolge van bedoeld onjuist gebruik.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit hoofde van de door ons geleverde producten uit, behalve in geval van opzet of grove schuld onzerzijds.
2. Wij zin in geval van tijdige en grondige reclame van onze contractspartij tot nimmer meer gehouden dan tot vervanging van de ondeugdelijke geleverde goederen, hetzij naar onze keuze tot teruggave van de door onze contractsparrij betaalde prijs.
3. Onverminderd het voorgaande zijn wij op gronde van de uit de overeenkomst voortvloeiende levering van producten niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan persoon en/of goed van onze contractspartij of aan de persoon en/of goed van derden toegebracht, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons.
4. Onze contractspartij vrijwaart ons uitdrukkelijk van aanspraken van derden ingevolge welke schade dan ook door toedoen van het geleverde goed ontstaan aan persoon en/of goed van derden en stelt ons schadeloos voor alle schade en kosten, welke het gevolg zijn van een aanspraak als bedoeld in dit lid.
Artikel 12: Vervoerscondities
1. Bij transporten te verrichten door of in opdracht van onze contractspartij zijn bij binnenlands vervoer de Algemene Vervoerscondities (AVC 2000) van kracht.
2. Grensoverschrijdend vervoer geschiedt op CMR-condities. Containervervoer geschiedt op voorwaarden, zoals vermeld op de Bill of Lading en overigens op de Algemene Vervoerscondities (AVC 2000).
Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen tussen partijen, welke verband houden met de met ons gesloten overeenkomst of haar tenuitvoerlegging in de meest ruime zin des woords, worden beoordeeld naar de regelen van het Nederlands Burgerlijk Recht, behoudens voor zover daarvan in een afzonderlijke overeenkomst uitdrukkelijk met zoveel woorden is afgeweken en zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.
2. Alle met ons gesloten overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten te Slootdorp.
3. Voor de uitleg van internationale handelstermen zijn de “Incoterms 2000” van toepassing, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (I.C.C.) te Parijs. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is authentiek en bindend.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2011 - 2024 Biesheuvel Knoflook | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel